Química 2ºBACH

Unidade 0: Cálculos numéricos elementais en química.

Unidade 1: Estrutura atómica e clasificación periódica dos elementos.

Unidade 2: Enlace químico e propiedades das substancias.

Unidade 3: Transformacións enerxéticas nas reaccións químicas. Espontaneidade das reaccións químicas.

Unidade 4: O equilibrio químico.

Unidade 5: Ácidos e bases.

Unidade 6: Introdución á electroquímica.

Unidade 7: Estudo das funcións orgánicas.