Física e Química 2ºESO

Unidade 1: O método científico

Unidade 2: A medida

Unidade 3: Propiedades da materia

Unidade 4: Estados de agregación da materia

Unidade 5: Substancias puras e mesturas

Unidade 6: As reaccións químicas

Unidade 7: O movemento

Unidade 8: As forzas

Unidade 9: A enerxía e as súas transformacións

Advertisements