Vídeo

Medida da presión atmosférica

 • Este vídeo mostra o barómetro de Torricelli. Fíxate como o resultado do experimento é o mesmo (a altura da columna de Hg é a mesma) sen depender da sección do tubo empregado nin da súa forma.
 • Aquí podes ver algunhas das cousas que suceden se reducimos a presión sobre os obxectos que nos rodean. Neste vídeo extraese o aire do interior da campá e obsérvase o resultado sobre diversos obxectos.
Advertisements

Teoría cinético-molecular

 • Este vídeo amosa  a interpretación dos estados de agregación da materia segundo a Teoría cinético-molecular:

 

 

Vídeo

Curiosidades sobre cambios de estado

 • Fervedor de man.

Mira o seguinte vídeo e intenta explicar como funciona o xoguete. Debes saber que o líquido é alcol (moi volátil) coloreado e que no interior do recipiente non hai aire.

-Por que hai desplazamento do líquido cando tocamos o recipiente coa man?

-Por que ferve?

-Por que non acaba pasando todo a vapor?

 • O efecto Leidenfrost.

O efecto Leidenfrost é o nome dado ao fenómeno da capa de vapor que se forma en torno a un líquido, ao atoparse sobre unha superficie con temperatura significativamente maior ao punto de ebulición dese líquido.

Cuando sobre una placa metálica a alta temperatura se coloca unha gota dun líquido volátil (auga, alcol, etc.), a gota non se evapora instantáneamente, senón que se move erráticamente sobre a superficie durante certo tempo ata que, finalmente, desaparece. Pero tarda máis tempo en desaparecer que a unha temperatura inferior. A capa de vapor que se forma debaixo impide o contacto da gota coa superficie quente, así que non se evapora. Se esta gota continúa moito tempo enriba da superficie, o vapor acaba transmitindo o calor e a gota acaba evaporándose.

Vídeo

Cambios de estado (II)

EBULICIÓN

 • Mirade aquí como a auga pode entrar en ebulición a temperatura ambiente a  base de reducir a presión:

Nestoutro vídeo conseguimos o mesmo, pero agora eliminamos o aire coa axuda dunha bomba de baleiro, que é máis efectiva:

 • De novo observade a influencia da presión sobre a temperatura de ebulición, esta vez a medida que ascendemos ao Everest. Anota a variación das temperaturas medidas:

 

SUBLIMACIÓN

 • Aquí temos a sublimación directa e inversa do iodo.
 • Neste vídeo podedes ver algúns experimentos feitos con “xeo seco” ou CO2.

Teoría cinético-molecular e os gases ideais

 • Nesta ligazón podedes acceder a unha explicación dos puntos fundamentais da Teoría cinético-molecular. Preme en TCM e “Teoría cinética”.
 • Esta simulación da Universidade de Colorado permítevos modificar os diversos parámetros que inflúen no comportamento dun gas ideal e comprender a interpretación que fai deste comportamento a TCM.

Gas Properties      Responde razoadamente ás seguintes cuestións:

a-Mantendo constantes V e n, aumenta T. ¿que lle acontece a P?

b- Mantendo constantes V e n, reduce T. ¿que lle acontece a P?

c-Mantendo constantes T e n, aumenta V. ¿que lle acontece a P?

d- Mantendo constantes T e n, reduce V. ¿que lle acontece a P?

e- Mantendo constantes P e n, aumenta T. ¿que lle acontece a V?

f- Mantendo constantes P e n, reduce T. ¿que lle acontece a V?

g-Argumenta as túas respostas empregando a lei dos gases ideais e tamén a través da TCM.

Leis dos gases

 • Nesta ligazón podes traballar cun coa Lei de Boyle nun laboratorio virtual. Debes entrar en “Laboratorio – Sala Boyle”. Despois, responde ás seguintes cuestións:
  • a-Explica en que consiste a simulación e as gráficas que ofrece a partir dos datos.
  • b-Copia unha táboa de datos P-V con 6 parellas de datos que oscilen entre V=35ml e V=8ml. Copia tamén a forma das dúas gráficas que che ofrece o programa. ¿A que lei responden? ¿Por qué son así?
 • Observa tamén como funciona a Lei de Charles no laboratorio virtual.Debes entrar en “Laboratorio – Sala Charles”. Despois, responde ás seguintes cuestións:
  •  a-Explica en que consiste a simulación e as gráficas que ofrece a partir dos datos.
  • b-¿A qué lei responde esta gráfica? ¿Por qué ten esta forma?